«Οι διαφημιστικές δεν μπορεί να χρηματοδοτούν έργα του Δημοσίου»

Με επιστολή της προς τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Δ. Ψωμιάδη, επισημαίνει ότι στην προκήρυξη αναφέρεται πως «απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη».

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση στον αναμενόμενο χρόνο ή καθυστερήσει περαιτέρω να πραγματοποιηθεί, ο Ανάδοχος-Προμηθευτής/ες, παραιτούνται του δικαιώματος να απαιτήσουν την καταβολή της αμοιβής τους από πόρους της Αναθέτουσας, υποχρεούνται δε να αναμένουν την χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη»».

Σύμφωνα με την ΕΔΕΕ, «ο συγκεκριμένος όρος απαιτεί από τους υποψήφιους αναδόχους να αποδεχθούν εκ των προτέρων ότι αναλαμβάνουν το ρόλο του χρηματοδότη ενός δημόσιου έργου ατόκως ή ακόμη και δωρεάν». Ακόμη, αναφέρεται στην ακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία σύμφωνα με το πρακτικό 1/23-6-2011 οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα.

«Η έμφαση σε λεπτομέρειες όπως π.χ. η απαίτηση της προσκόμισης αποδείξεων για την προσωπική επαγγελματική εμπειρία καθενός από τα μέλη της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού, στέρησε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από μια διαφημιστική εκστρατεία, η οποία θα δημιουργούσε τουριστική κίνηση και άρα δημοσιονομικό έσοδο, αν δεν πρόκειται στην πραγματικότητα περί αδυναμίας χρηματοδότησης» καταλήγει η Ένωση.