Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τροφοδότηση και επικοινωνιακή προβολή διαδικτυακής εφαρμογής και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android IOS)» του Υποέργου 1. Το υποέργο αυτό υλοποιείται με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.