Πλέον, προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 05/01/2018.