Την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών έως 06/05/2022 στον διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Διαφημιστικού Γραφείου ή/και Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων για περίοδο 3 ετών αποφάσισε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Στις αναμενόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η υποβολή ενημερωτικής εκστρατείας μέσω των ΜΜΕ, το media planning, η υποβολή καλλιτεχνικού σχεδιασμού και δημιουργία εταιρικού λογότυπου, η διοργάνωση και συντονισμός εκδήλωσης. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 486.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ.