Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Επικοινωνιακή Υποστήριξη των δράσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου», η οποία έληγε την Πέμπτη 04/02/2021. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η Παρασκευή 19/02/2021. Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Παράλληλα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρατείνει και την προθεσμία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Ενέργειες Προβολής/Ενημέρωσης/Εκπαίδευσης Χρηστών της Πράξης “Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης στοιχείων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στις επιταγές της οδηγίας INSPIRE”» έως τη Δευτέρα 15/02/2021. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 345.000 ευρώ.