Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για τις «Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην ΠΚΜ», αποφάσισε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΦΟΔΣΑ της Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, ως νέα προθεσμία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 27η Σεπτεμβρίου 2021, «λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συναλλαγές με τους διάφορους φορείς».

Ο βασικός στόχος της καμπάνιας ευαισθητοποίησης είναι η ενημέρωση των κατοίκων και των επιχειρήσεων για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και η ευαισθητοποίησή τους για την ενεργή συμμετοχή τους. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 145.545 ευρώ.