Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε παράταση υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του Προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” 2021-2027».

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίστηκε η 09/05/2023.