Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ιαπωνία, Κορέα)». Συγκεκριμένα, ως νέα προθεσμία υποβολής ορίστηκε η 17η/03/2021. Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 1.485.314 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.