Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε την παράταση υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος:

«Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», έως τις 03/06/2022.

Υπενθυμίζεται ότι η εκτιμώμενη συνολική αξία της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.279.401 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.