Υποβολή προσφορών έως 30/06.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου του µοναδικού Υποέργου της Πράξης: «∆ράσεις Τουριστικής Προβολής Νησιών Βορείου Αιγαίου 2018 – 2023». Συγκεκριμένα, η προσθεσμία υποβολής παρατείνεται από τις 16/06/2020 στις 30/06/2020. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.