Τη στάση του Ομίλου Quest απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επένδυση στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας για τη βιωσιμότητα, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στις σχέσεις της με τους κοινωνικούς εταίρους, αναλύει η Έφη Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Quest Συμμετοχών και Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι σκοπό του Ομίλου αποτελεί η ανταπόκριση στις νέες κοινωνικές ανησυχίες και η παροχή απαντήσεων στα φλέγοντα ερωτήματα σχετικά με θέματα ESG.

MW: Ποια θέση καταλαμβάνει πλέον η βιώσιμη ανάπτυξη στην ατζέντα των επιχειρήσεων;

Έφη Κουτσουρέλη: Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό στόχο των επιχειρήσεων με υπεύθυνη ηγεσία. Είναι συστατικό του επιχειρηματικού τους μοντέλου και υπερβαίνει τις υποχρεώσεις που τους επιβάλουν τα κράτη ή οι υπερεθνικοί Οργανισμοί (π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση), ενώ αντιλαμβάνονται ότι η προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη δεν είναι μόνο διακηρύξεις, αλλά απαιτεί επενδύσεις και συνεπάγεται κόστος. Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν τις κατάλληλες δομές στη διοίκησή τους, ενώ, ταυτόχρονα, επενδύουν στην ανάπτυξη κουλτούρας βιωσιμότητας τόσο στο εσωτερικό τους, όσο και στις σχέσεις τους με τους κοινωνικούς εταίρους (stakeholders) και τις τοπικές κοινωνίες.

Ως Όμιλος Quest, πώς την εντάσσεται στην ευρύτερη λειτουργία σας;

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, η οποία εκδίδεται για έβδομη συνεχή χρονιά, παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες μέσα από τον κύκλο της πορείας των 40 χρόνων, που έκλεισε φέτος ο Όμιλος Quest. Επιπλέον, η ανάδειξη των ESG θεμάτων σε όλο το εύρος της λειτουργίας και της στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη απασχολεί και καθορίζει τους βραχείς και μακροχρόνιους στόχους των εταιρειών του Ομίλου. Σκοπός είναι να ανταποκριθούμε σε νέες κοινωνικές ανησυχίες και να δώσουμε απαντήσεις σχετικά με τις μετρήσεις και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των επιδόσεων των ESG θεμάτων στα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης ζητήματα. Ο Όμιλος Quest έχει θέσει τους εξής στόχους για τα επόμενα δύο έτη:

  • Διαμόρφωση του μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου με βάση το «Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών και των σημαντικών θυγατρικών τους»
  • Υλοποίηση και εφαρμογή οδηγιών και πρακτικών σε θέματα ΕSG
  • Διαμόρφωση μακροπρόθεσμης ESG στρατηγικής που θα οδηγήσει στον μετασχηματισμό για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου των εταιρειών του Ομίλου
  • Διερεύνηση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή

Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες σχετικές πρωτοβουλίες;

Μέσα στη χρονιά που πέρασε, ο Όμιλος ασχολήθηκε συστηματικά με τα εξής στρατηγικά θέματα: Διαφάνεια και απόλυτη συμμόρφωση στις κανονιστικές απαιτήσεις, προσβλέποντας σε ένα βιώσιμο και υγιές επιχειρείν, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με την ενίσχυση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, Προσέλκυση νέων ταλέντων, Εμβάθυνση για την ισότητα και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, Έμφαση στην Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων, ψυχολογική υποστήριξη εν μέσω πανδημίας.

Στον τομέα του περιβάλλοντος προωθούμε συγκεκριμένες ενέργειες για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Επιπλέον, προωθούμε την ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών ψηφιακών τεχνολογιών που  βοηθούν τους πελάτες να είναι πιο «πράσινοι» (cloud services, e-signature, process automation & RPM solutions). Τέλος, πάντα αναφερόμενοι στο περιβάλλον, ο Όμιλος πραγματοποιεί ένα πλέγμα επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπρόσθετα, με τη δημιουργία του IQbility, το οποίο έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα corporate angel fund, ενισχύουμε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, επενδύοντας σε 1-2 startup εταιρείες ετησίως.

Ένα πλάνο βιωσιμότητας εκτείνεται τόσο στην ίδια την εταιρεία, όσο και στους πελάτες και συνεργάτεςτης. Ποιο το feedback που λαμβάνετε;

Ο Όμιλος Quest, λόγω της ευρύτατης γκάμας και της μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων που διαθέτει, απευθύνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό πελατών. Επίσης, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του, διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Οι πελάτες και οι συνεργάτες, όταν λαμβάνουν την κατάλληλη ενημέρωση για τα οφέλη που προσφέρει η βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της συνεισφοράς στην προστασία του πλανήτη, δηλώνουν, τουλάχιστον σε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, ενδιαφέρον. Η δική μας αποστολή είναι να μετασχηματίσουμε αυτό το αρχικό ενδιαφέρον, σε δράσεις και αποτελέσματα. Τα πλάνα του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη προσφέρουν την αναγκαία πλατφόρμα ενημέρωσης, αλλά και προτείνουν ενέργειες που συμβάλουν σε ορατό και μετρήσιμο αποτέλεσμα.