Με στοχευμένες επενδύσεις στο περιβάλλον και ενίσχυση των ενεργειών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, η στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή του στην υπεύθυνη και αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και παρεμβάσεις, καθώς και τη συμμετοχή της Τράπεζας σε πρωτοβουλίες και δείκτες που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.

H Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη, προσυπογράφοντας, τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Με στόχο την εφαρμογή των Αρχών, η Alpha Bank προχώρησε το 2020 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της και υπέβαλε τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει χαρτογραφήσει τη συνεισφορά της στην επίτευξη των 17 Στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις της αλυσίδας αξίας της. Κατόπιν ασχετικής ανάλυσης, έχουν αναγνωριστεί εννέα βασικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, στους οποίους εστιάζει η Τράπεζα, μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιεί ή σχεδιάζει να υλοποιήσει στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου Alpha Bank, η θυγατρική Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντάχθηκε, στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Principles for Responsible Investment Initiative (PRI), το κορυφαίο δίκτυο παγκοσμίως για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια και θέματα διακυβέρνησης. Τέλος, η Εταιρεία του Ομίλου, Alpha Ventures, επενδύει σε εταιρείες που συνεισφέρουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και ενισχύουν το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας.

Τραπεζικά προϊόντα, θεματικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις
Η Τράπεζα διαχρονικά, αναπτύσσει και παρέχει τραπεζικά προϊόντα με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προσφέρει θεματικές επενδύσεις που άμεσα ή έμμεσα επιδρούν θετικά στην ανθρωπότητα και στο περιβάλλον (Socially Responsible Investing – SRI), καθώς και επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων που λαμβάνουν, επίσης, υπόψη την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση των υποκείμενων αξιών που διαχειρίζονται (ESG criteria), ενώ υποστηρίζει τις υπεύθυνες επιχειρηματικές επενδύσεις και επενδύει σε μεγάλες υποδομές και έργα με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Η Alpha Bank,  χρηματοδοτεί εμβληματικά έργα, προσελκύοντας και κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και λειτουργώντας ως αρωγός και σύμβουλος για τις επενδύσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα projects αειφορίας με πρωταγωνιστική συμμετοχή της Alpha Bank είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια, η Εγνατία Οδός, οι ΣΔΙΤ Σχολικών Κτιρίων, το Ταμείο Ανάπτυξης, το έργο του Πύργου Πειραιά, καθώς και το project της διπλής Ανάπλασης που θα λειτουργήσει ως καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και ως πόλος έλξης αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Επίσης, την τελευταία πενταετία, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μεγάλων Υποδομών και Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, με στόχο τη δημιουργία υγιών και βιώσιμων συνθηκών λειτουργίας και πρακτικών επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, η Alpha Bank παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική στο Πρόγραμμα “EaSI Microfinance”, σε συνεργασία με τo “Perrotis College” της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία
Παράλληλα, για την Alpha Bank, η συνετή χρήση φυσικών πόρων και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων περιβαλλοντικής ωφέλειας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς της. Αναλαμβάνει δράση για την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, μειώνοντας τα παραγόμενα απόβλητα ή επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης όπου αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2010 προσφέρει το διαθέσιμο αποσυρόμενο τεχνολογικό και γραφειακό εξοπλισμό, σε σχολεία, συλλόγους, τοπικούς φορείς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο, μέσα από το πρόγραμμα, απέτρεψε την εκπομπή 29,8 tn CO2 eq.