Συνέδριο από το CSR Hellas και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το συνέδριο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση όλων και στην έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) σχετικά με τους 17 Στόχους, στην αναζήτηση και παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση των SDGs στις στρατηγικές τους, καθώς και στην ανάδειξη της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξή τους. Το συνέδριο διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες (panels), όπου θα καλυφθούν θέματα, όπως το πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», η «Ατζέντα 2030» και η Επιχειρηματική Προσέγγιση, και η «Ατζέντα 2030» και η Δύναμη της Συνεργασίας.