Προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού

Ο Πρόεδρος του ΣΕΦΥΜΕΝ, Π. Σεπετάς, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υπόγειων νερών είναι καίρια για τη διασφάλιση της προστασίας και διαθεσιμότητας των πηγών φυσικού μεταλλικού νερού και του νερού πηγής. Χάρη στις πολιτικές που έχει χαράξει ο κλάδος μας για την προστασία των σημαντικών πηγών και το αυστηρό νομικό πλαίσιο της ΕΕ, η διατήρηση της υψηλής ποιότητας, της καθαρότητας και των φυσικών ιδιοτήτων του φυσικού μεταλλικού νερού και του νερού πηγής θα διαφυλαχθούν για τις επόμενες γενιές».