Λόγω του πλήθους των δημοσκοπήσεων που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, ο ΣΕΔΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση επισημαίνοντας τις συγκεκριμένες παραμέτρους που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση και ερμηνεία των δημοσιοποιηθέντων στοιχείων.

Επιπλέον, υπογραμμίζει τους βασικούς κανόνες και νομικές υποχρεώσεις περί δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων. Ως βασικά σημεία προσοχής κατά την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων, ο ΣΕΔΕΑ αναφέρει τα εξής: «Ταυτότητα έρευνας, όπου πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: η εταιρεία που διενήργησε την έρευνα, ο εντολέας της έρευνας, το μέγεθος του δείγματος και η γεωγραφική του κάλυψη, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων, η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας και το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της.

Επίσης, όταν πρόκειται για δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου, θα πρέπει να δηλώνεται ο τρόπος συλλογής στοιχείων. Δείγμα – Μέγεθος: Προσέξτε το μέγεθος του δείγματος της έρευνας. Σε περίπτωση δημοσκόπησης με πρόθεση ψήφου για Βουλευτικές εκλογές ή Ευρωεκλογές, το δείγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 άτομα. Δείγμα – Ποιότητα: Προσέξτε τι αντιπροσωπεύει το δείγμα. Ως δημοσκόπηση νοείται κάθε έρευνα που το δείγμα της είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που διερευνά.

Το άθροισμα των απαντήσεων που ελήφθησαν μετά από πρόσκληση που απευθύνθηκε προς συγκεκριμένη ομάδα πολιτών δεν συνιστά αποτέλεσμα δημοσκόπησης. Πρόθεση ψήφου / Πρόθεση ψήφου στα έγκυρα / Εκτίμηση ψήφου: Προσέξτε τη διάκριση ανάμεσα στην “πρόθεση ψήφου”, την “πρόθεση ψήφου στα έγκυρα” και την “εκτίμηση ψήφου”, όταν συγκρίνετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Εταιρεία Δημοσκοπήσεων: Προσέξτε το όνομα της εταιρείας που διεξήγαγε την δημοσκόπηση και την ένδειξη “μέλος του ΣΕΔΕΑ”». Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης αναλυτικά, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον νόμο 3603/2007 για τη δημοσίευση δημοσκοπήσεων.