«Το κράτος διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων»

Απάντηση σε ερώτηση που κατετέθη στη Βουλή από ομάδα βουλευτών σχετικά με συμβάσεις που έχει συνάψει εταιρεία-μέλος του ΣΕΔΕΑ με φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία των δημοσκοπήσεων, έδωσε ο ΣΕΔΕΑ.

Ενδεικτικά, απάντησε τα εξής: 1. Η τήρηση των επαγγελματικών κανόνων δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής, καθώς και του ισχύοντος νομικού πλαισίου, διασφαλίζουν την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. 2. Οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΔΕΑ ελέγχονται οικειοθελώς ως προς την τήρηση των κανόνων αυτών μέσω του συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων και πιστοποιούνται βάσει αυτού. 3. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο διενέργειας ερευνών για λογαριασμό φορέων του δημοσίου και δημοσκοπήσεων για λογαριασμό των κομμάτων, καθώς ρυθμίζεται από τον νόμο. 4. Έχει συσταθεί και λειτουργεί, βάσει νόμου, η «Ελεγκτική Εταιρεία Δημοσκοπήσεων Και Ερευνών Κοινής Γνώμης», στην οποία μπορεί να προσφύγει κάθε πολίτης ή φορέας που αμφισβητεί τα αποτελέσματα συγκεκριμένης δημοσκόπησης. 5. Η παρουσίαση νόμιμων πρακτικών που αφορούν τον κλάδο των δημοσκοπήσεων ως δήθεν παράνομων φαίνεται να έχει μοναδικό στόχο τον κλονισμό της εμπιστοσύνης του κοινού στα αποτελέσματά τους. 6. Το κράτος διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς τόσο για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, όσο και για το σύννομο των συμβάσεων του Δημοσίου.