Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανίας Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ) βρίσκεται σε αναζήτηση νέου Γενικού Διευθυντή για τα γραφεία του Συνδέσμου στο Μαρούσι. Ο ΠΣΒΑΚ είναι ο επίσημος φορέας της Βιομηχανίας στην Ελλάδα, μέλος τoυ Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Καλλυντικών Cosmetics Europe και μετρά 67 μέλη. Ο Γενικός Διευθυντής, μεταξύ άλλων, εκπροσωπεί και ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τους ισχύοντες και νέους κανονισμούς και οδηγίες καλλυντικών στην Ελλάδα και την ΕΕ αναπτύσσοντας στρατηγικές κανονιστικής ρύθμισης για τον ΠΣΒΑΚ και τα μέλη του, συνεργάζεται με ΕΟΦ, ΓΧΚ και άλλες κυβερνητικές αρχές, παρέχει υποστήριξη και ενημέρωση στα μέλη για ρυθμιστικά και επιστημονικά θέματα, νέες πρωτοβουλίες και εξελίξεις στον κλάδο των καλλυντικών και μετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής και της Cosmetics Europe.