Μετά από διαγωνισμό

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και την προμήθεια των απαιτούμενων υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας του 112 με νέα, σύγχρονη φιλοσοφία. Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από το 112 Σύστημα Διαχείρισης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και τη νέα υπηρεσία 112 Σύστημα Συναγερμού Πολιτών.