Μια επιτυχημένη χρονιά φαίνεται να είχε ο όμιλος Σαράντη, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε για το 2022. Σε αυτά ανέφερε και την πρόοδό του σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, όπως επισημαίνει, η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής βιωσιμότητας του ομίλου και επηρεάζουν σημαντικά τις εγκαταστάσεις παραγωγής και την προϊοντική του προσέγγιση.

Έτσι, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της συσκευασίας και στη βελτίωση διαχείρισης αποβλήτων, στη διασφάλιση της βιώσιμης και κυκλικής προμήθειας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας παράλληλα την καινοτομία, την ποιότητα των προϊόντων και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε περαιτέρω πρόοδο στον μετριασμό του αποτυπώματός του στην κλιματική αλλαγή μέσω της λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα, ενώ παραμένει επικεντρωμένος στην ανάπτυξη προϊόντων με υψηλότερο οικολογικό προφίλ, χρησιμοποιώντας βιώσιμα συστατικά, ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά και πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού κατέγραψε κατά 208% αύξηση μαθησιακής δραστηριότητας σε επίπεδο ομίλου και σε επίπεδο κοινωνικής συνεισφοράς έχει διοχετεύσει πολυδιάστατες δωρεές σε 9 χώρες, διαθέτοντας περισσότερα από 2,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη.