Επαναπροσδιορισμό της εργασίας και των θεμάτων HR προκάλεσε για τις επιχειρήσεις η πανδημία, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της Deloitte, Human Capital Trends 2021, με τίτλο «Η κοινωνική επιχείρηση σε έναν κόσμο που έχει διαταραχθεί». Στην Ελλάδα, προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις δήλωσαν 35% των ανώτατων στελεχών, πολύ προετοιμασμένα 14%, ενώ καθόλου προετοιμασμένα 23%.

Το 44% των Ελλήνων στελεχών προβάλλουν την ικανότητα των ανθρώπων τους να προσαρμόζονται και να αναλαμβάνουν νέους ρόλους, ενώ 35%, των οργανισμών να οργανώσουν την εργασία για ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Το 71% ανέδειξε ως σπουδαιότερο τον ρόλο της συμπεριφοράς της ηγεσίας, το 39% της κουλτούρας και το 34% του επανασχεδιασμού της εργασίας. Επιπλέον, 86% θεωρούν σημαντική την επιρροή του τμήματος HR στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Παράλληλα, 49% θα εισάγουν νέες τεχνολογίες και 43% νέες εργασιακές πρακτικές, ενώ 37% υπογράμμισαν την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Διεθνώς, 61% των στελεχών δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επικεντρωθούν στον επαναπροσδιορισμό της εργασίας τα επόμενα ένα έως τρία χρόνια, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το 29% πριν την πανδημία, ενώ 72% προσδιόρισαν την ικανότητα των ανθρώπων τους να προσαρμόζονται, να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να αναλαμβάνουν νέους ρόλους ως προτεραιότητα για τη διαχείριση μελλοντικών αλλαγών.