Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, ο EU-OSHA επιθυμεί να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες εταιρειών που ειδικεύονται στις επικοινωνίες, τις δημόσιες σχέσεις και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων δικτύωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου, χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται σε 9.600.000 ευρώ. Το προς ανάθεση αντικείμενο περιλαμβάνει τρία τμήματα.

Το τμήμα 1 είναι το «Υποστήριξη ευαισθητοποίησης στα εστιακά σημεία και τους εταίρους σε εθνικό επίπεδο», ύψους 6.000.000 ευρώ, για την επιλογή μιας εταιρείας για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους κύριους εταίρους του EU-OSHA σε εθνικό επίπεδο στην ΕΕ, στον ΕΟΧ και στις υποψήφιες χώρες στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, προβολών ταινιών και άλλων εκδηλώσεων, διοργάνωση δραστηριοτήτων μέσων ενημέρωσης και δημοσίων σχέσεων.

Το τμήμα 2 «Επικοινωνία και σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ» έχει προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ και περιλαμβάνει την επικοινωνία και προώθηση (επιγραμμική αίθουσα ειδήσεων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης), εφαρμογή δράσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, υποστήριξη για τη διαχείριση των σχέσεων των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας, οι εταίροι των μέσων ενημέρωσης και άλλοι πιθανοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ. Τέλος, το τμήμα 3 «Διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων», με αξία 2.000.000 ευρώ, στοχεύει στην επιλογή μιας εταιρείας που θα συνδράμει τον EU-OSHA στη διοργάνωση φυσικών, υβριδικών και επιγραμμικών εκδηλώσεων και θα διευκολύνει τη συμμετοχή του Οργανισμού σε εκδηλώσεις υπό την καθοδήγηση άλλων οργανισμών. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/06/2021.