Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας των χρηµατοδοτούµενων έργων Τ.Ε.Β.Α., «2050 CliMobCity», «Momentum» και «Med Pearls» και την εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης (Action Plan) για το χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα «2050 CliMobCity». Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 101.649 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ενώ η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/11/2020.