Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην προκήρυξη ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, για το «Υποέργο 5: Δράσεις Δημοσιότητας, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο ανάπτυξης δικτύου συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Αθηναίων».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα, Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας, Υπηρεσίες προώθησης και Υπηρεσίες έρευνας αγοράς.

Ως χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των 12 μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 246.202 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 9/12/2021.