Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν στην πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, συμπεριλαμβάνεται άρθρο με τίτλο «διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα». Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται υποχρέωση όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα να δημοσιεύουν ετησίως πληροφορίες για όλες τις πληρωμές τους σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης για λόγους διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των χορηγιών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω άρθρου, «επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δύο ευαίσθητους τομείς, όπως αυτοί των πληρωμών για σκοπούς εμπορικής διαφήμισης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται για πάσης φύσεως χορηγίες. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις προνομιακής μεταχείρισης ή αναίτιων αποκλεισμών συγκεκριμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης από το προϊόν της εμπορικής διαφήμισης των πιστωτικών ιδρυμάτων και να υπάρξει διαφάνεια στη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων, είναι δε συμβατή με τις προβλέψεις της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των θεσμών για αποφυγή κυβερνητικών παρεμβάσεων στο έργο των πιστωτικών ιδρυμάτων».