Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ) προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Υποστήριξη των καταστημάτων για προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών τεχνολογιών των Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Πελοποννήσου-Ηπείρου». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 360.938 ευρώ και προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 11/06/2021.