Στον νέο Απολογισμό Βιωσιμότητας αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει η εταιρεία αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τη σχέση της με τους πελάτες, τη συνεισφορά στην κοινωνία και στον αθλητισμό αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, με ενέργειες που έχουν ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η πρώτη και η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που δημοσιεύει Απολογισμό Βιωσιμότητας σύμφωνα με τη νέα γενιά κατευθυντήριων οδηγιών GRI, το πλαίσιο GRI G4, καθώς και η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης των εκπομπών CO2, οι οποίες εκπομπές το 2015 μειώθηκαν κατά 12%.