Ύψους 113.213 ευρώ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Δράσεις Προβολής, Ανάδειξης και Ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις προστατευόμενες περιοχές αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Βόρα, Πάικου, Βερμίου». Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα προβάλλεται το έργο του Φορέα στο ευρύ κοινό, την ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού για φορητές συσκευές, για την πληροφόρηση του επισκέπτη σε σχέση με τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών ευθύνης του Φορέα και, τέλος, τον σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού προβολής των εν λόγω περιοχών με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής και ευρύτερης κοινότητας γύρω από το περιβάλλον. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 113.213 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών τις 09/02/2021.