Η TÜV Austria Hellas ανέπτυξε το νέο Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Safety on Shelf», το οποίο πιστοποιεί ότι η εκάστοτε αλυσίδα καταστημάτων λιανεμπορίου, συντηρεί κατάλληλο μηχανισμό παρακολούθησης, έχει εγκαταστήσει τις κατάλληλες υποδομές και έχει διαθέσει τους ανάλογους πόρους ώστε να διασφαλίζει ότι τα φρέσκα, μη συσκευασμένα τρόφιμα που διαθέτει, διατηρούν το επίπεδο ασφάλειάς τους.

Το «Safety on Shelf», που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις διάθεσης μη συσκευασμένων φρέσκων τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, βασίζεται στον έλεγχο τεσσάρων βασικών πυλώνων λειτουργίας μιας επιχείρησης. Οι πυλώνες περιλαμβάνουν την υγιεινή των χώρων και του προσωπικού, την αποφυγή επιμόλυνσης των χύμα προϊόντων, τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.

Η διαδικασία ελέγχου βασίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Τα σημεία διάθεσης των πιστοποιημένων προϊόντων, σύμφωνα με το νέο Πρωτόκολλο συνοδεύονται από το λογότυπο πιστοποίησης του Οργανισμού και κωδικό QR, ο οποίος επιτρέπει στους καταναλωτές να ελέγχουν την εγκυρότητα.