Προϋπολογισμός 396.910 ευρώ

H σύμβαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες ενημέρωσης και δημοσιότητας, υλοποίηση δράσεων προώθησης (εκδηλώσεις, έντυπες παραγωγές), ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ, κ.α. Ο  προϋπολογισμός του έργου χωρίς ΦΠΑ είναι 396.910 ευρώ και η προγραμματισμένη ημερομηνία για την έναρξη διαδικασιών ανάθεσης είναι 6 Αυγούστου 2012.