Σε συνέχεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου, αποφασίστηκε η ανανέωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου, η οποία υπογραμμίζει την αφοσίωσή του να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής. Tο νέο ΔΣ του Ομίλου αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον όμιλο σε θέματα ESG, ενώ εξελέγη και ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Επιπλέον, στο νέο ΔΣ λαμβάνονται υπόψη τα θέματα πολυμορφίας, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών και του ποσοστού ανεξαρτήτων μελών. Στις προτεραιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου θα είναι η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου, η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την υπεύθυνη διακυβέρνηση και την ενδυνάμωσή των εργαζομένων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.