Η KPMG συνεργάζεται με τη Microsoft σε μια σειρά από καινοτόμες νέες λύσεις προκειμένου να στηρίξουν τις επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Στον πυρήνα των νέων προϊόντων ESG βρίσκεται το Microsoft Cloud for Sustainability, που ενοποιεί την ευφυΐα δεδομένων (data intelligence) και ενισχύει τη διαχείριση βιωσιμότητας για τους οργανισμούς σε διάφορα στάδια του ESG ταξιδιού τους.

Το νέο KPMG Circularity Tracker προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση, βοηθώντας στην αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων από διαφορετικές πηγές και στην εκτέλεση υπολογισμών δεδομένων βάσει μοντέλων με χρήση προτύπων, κανονιστικών μετρήσεων αναφοράς και παγκοσμίως αποδεκτών πλαισίων μέτρησης για την απόδοση της κυκλικότητας – μεταξύ τους οι Δείκτες Κυκλικής Μετάβασης (CTI) από το World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Πέρα από τη μέτρηση και την παρακολούθηση της κυκλικότητας σε κάθε επίπεδο μιας επιχείρησης, από προϊόντα και τοποθεσίες έως υλικά και άλλες παραμέτρους, παρέχει επίσης συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων και συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο μείωσης της χρήσης πρωτογενών πόρων και της παραγωγής αποβλήτων.