Τι θα καθορίσει το μέλλον της ψηφιακής διαφήμισης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των κανόνων που διέπουν τις ψηφιακές υπηρεσίες στην ΕΕ: τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Πρόκειται για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ψηφιακού χώρου, ένα ολοκληρωμένο σύνολο νέων κανόνων για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων, των διαδικτυακών αγορών και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι κανόνες έχουν σαν στόχο να προστατεύσουν καλύτερα τους καταναλωτές και τα δικαιώματά τους στο διαδίκτυο και να οδηγήσουν σε πιο δίκαιες και ανοιχτές ψηφιακές αγορές. Αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας του ψηφιακού οικοσυστήματος και ο ΙΑΒ Hellas παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεργασία με τους ΙΑΒ Ισπανίας, Ιταλίας και Ευρώπης, ώστε να μπορέσει να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή μορφοποίηση αυτών των νομοθετικών κανόνων.

Σε τι διαφέρει η ελληνική αγορά ψηφιακής επικοινωνίας από άλλες αγορές;

Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας ενεργά μέσω του ΙΑΒ Ευρώπης, θα λέγαμε ότι η μεγαλύτερη διαφορά είναι η χρονική υστέρηση της Ελλάδας σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Η Ευρώπη κινεί τις εξελίξεις σε θέματα όπως το e.privacy, third party cookies, TCF κ.λπ. τα οποία στην ελληνική αγορά γίνονται με πιο αργούς ρυθμούς.

Ποιος ο ρόλος των φορέων της αγοράς στην αναβάθμιση των στελεχών της;

Ο ρόλος των φορέων της αγοράς είναι σημαντικός και μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, εφόσον υιοθετηθούν συστήματα επικαιροποίησης και πιστοποιήσης γνώσεων και δεξιοτήτων, ειδικά σε χώρους όπως το digital marketing που εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση.