Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 31 Ιουνίου.

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG COMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε τη δημοσίευση νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση επικοινωνιακών δράσεων, με στόχο την προώθηση της καλύτερης κατανόησης του ρόλου και των δημοκρατικών αξιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση έργου στα πεδία: τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος Τύπος και διαδικτυακά Μέσα, ενώ υπάρχει δυνατότητα υποβολής πρότασης έργων πολυμέσων. Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι το 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Η διάρκεια των έργων θα είναι κατ’ ανώτατο όριο 20 μήνες μεταξύ 01/10/2020 και 30/03/2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Ιουλίου 2020 και τα κριτήρια επιλογής είναι η συνάφεια της προτεινόμενης δράσης, η ποιότητά της, οι δείκτες απόδοσης (ακροαματικότητα/αναγνωσιμότητα/επισκεψιμότητα), ο προϋπολογισμός και η αποτελεσματικότητα κόστους.