Στο πλευρό των υπαλλήλων της και των οικογενειών τους στέκεται η Nestlé, με την καθιέρωση της Παγκόσμιας Πολιτικής Γονικής Υποστήριξης. Στόχος της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς, υιοθετώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στην κατάσταση του φροντιστή, ανεξαρτήτως φύλου, η οποία έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διάφορες οικογενειακές δομές.

Συγκεκριμένα, προωθούνται η επιπλέον άδεια μετ’ αποδοχών, όχι μόνο για τους πρωταρχικούς, αλλά και για τους δευτερεύοντες φροντιστές, φτάνοντας τις 18 εβδομάδες κατ’ ελάχιστον για τον πρωταρχικό και τέσσερις εβδομάδες κατ’ ελάχιστον για τον δευτερεύοντα φροντιστή, η προστασία της απασχόλησης και η απαγόρευση των διακρίσεων, το ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον για τον θηλασμό με ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις, η προστασία της υγείας στον χώρο εργασίας και οι ευέλικτες μορφές εργασίας.