Διευκολύνει το εγχώριο και διασυνοριακό εμπόριο.

Η Mastercard και η Octet Europe δημιουργούν μια νέα πλατφόρμα με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA). Η πλατφόρμα, με ονομασία Mastercard Trade Solution, με την υποστήριξη της Octet Europe, αναμένεται να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, μέσα από τη διαχείριση όλων των συναλλαγών τους σε πραγματικό χρόνο, με ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Η Mastercard Trade Solution πρόκειται να διευκολύνει το εγχώριο και διασυνοριακό εμπόριο, δημιουργώντας έμπιστες αλυσίδες αξίας, διασφαλίζοντας τις συναλλαγές, επιτρέποντας τη διαχείριση των ταμειακών ροών και απλουστεύοντας τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας μέσα από την υποστήριξη των ΜμΕ.