Επικεφαλής Marketing παραμένει ο P. Matejovsky

Σύμφωνα με τις έως τώρα αναθέσεις, ως επικεφαλής ορίζονται οι: Μ. Νικολαϊδου επικεφαλής Διοικητικής Μονάδας, Μ. Houst, επικεφαλής Οικονομικής Μονάδας, P. Jendrejcik, επικεφαλής Μονάδας Πληροφορικής, J. Kottas επικεφαλής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας, P. Matejovsky, επικεφαλής Μονάδας Marketing, J. Karas, Επικεφαλής Μονάδας Πωλήσεων και Α. Κουκουβίνος, επικεφαλής Μονάδας Λειτουργίας Παιχνιδιών – Διαδικτύου. Επιπλέον, απ’ ευθείας αναφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο έχουν οι Α. Κετεντζόγλου, Νομική Σύμβουλος και επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών, Β. Πανούση επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Χ. Κωνσταντίνου, επικεφαλής του Γραφείου Παρακολούθησης Έργων και Κ. Brandysova, Εταιρική Γραμματέας.