Ο όμιλος Globalsat-Teleunicom αναδιαμορφώνει τη μετοχική του σύνθεση, η οποία προέκυψε από την ανάκτηση του συνόλου των μετοχών του, που είχαν περιέλθει στην AVE, το 2019.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Vapad AE, εταιρεία συμφερόντων της ιδιοκτησίας του ομίλου, αποκτά το 25% και 2 μετοχές της AVE και πλέον συγκεντρώνει το 50% και 1 μετοχές του ομίλου Globalsat-Teleunicom. Παράλληλα, ο όμιλος διέθεσε το ποσοστό της Teleunicom AE που κατείχε στην εταιρεία Retail and More, στην AVE.

O όμιλος AVE, μέσω της πώλησης της συμμετοχής του στην Kristelcom και την αύξηση της συμμετοχής του στη Retail and More, εστιάζει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αφορούν στην κατηγορία FMCG.

Τέλος, το νέο επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την τεχνολογία, με τη διεύρυνση των λύσεων προς επιχειρήσεις, την καινοτομία, με νέα προϊόντα και εφαρμογές, τη βιώσιμη ενέργεια, με την επέκταση των λύσεών της για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων.