Στην έκδοση της ενδέκατης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, για το 2019, προχώρησε ο όμιλος Fourlis. Η Έκθεση παρουσιάζει πληροφορίες για τη διαχείριση και τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου και απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προσέγγιση και διαχείριση του ομίλου σε θέματα που αφορούν τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI) και αποτυπώνει, σύμφωνα με τον όμιλο, τη δέσμευσή του για σύνδεση της ευρύτερης στρατηγικής του με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του επιδράσεις και τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Προετοιμάστηκε δε σε συνεργασία με την Ernst & Young Hellas, ενώ τον σχεδιασμό του εντύπου επιμελήθηκε η The Nomad Design Tribe.