Για δύο έργα, με υλοποίηση εντός του έτους

Πρόκειται για πρόγραμμα ύψους 530.000 ευρώ που αφορά στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και πρόγραμμα 460.000 ευρώ που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2011

 Εποπτεύων φορέας  Φορέας  Συνολικό ποσό έγκρισης σε ευρώ
 Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  530.000
 Υπουργείο Εσωτερικών  Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου  460.000
 Σύνολο    990.000