Για τις υπηρεσίες μέτρησης και καταγραφής τηλεθέασης

Ο διαγωνισμός θα συνεχισθεί με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς από την εν λόγω εταιρεία, στη β’ φάση του διαγωνισμού. Η εκτιμώμενη αξία του υπό ανάθεση έργου, ανέρχεται σε 816.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ.