Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη, στις 18 Οκτωβρίου, μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του CSR Hellas. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος και από πλευράς του CSR Hellas η Πρόεδρος του ΔΣ, και Αντιπρόεδρος του CSR Europe, Μαρία Αλεξίου.

Μέσω του Μνημονίου προβλέπεται η από κοινού ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων, η συνεργασία για την ανάπτυξη ερευνητικών έργων και μελετών, ο κοινός σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση εργαλείων και συστημάτων, που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της υιοθέτησης της ΕΚΕ από επιχειρήσεις, η αξιοποίηση συναφών προγραμμάτων ενίσχυσης των δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΠΑΠΕΙ και ο κοινός σχεδιασμός και ανάπτυξη προτάσεων για υποβολή τους σε προκηρύξεις συγχρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου οι δύο φορείς θα προχωρήσουν στην από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων.