Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΕΥ Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ευκαιριών, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η από κοινού προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η αξιοποίηση της νέας γνώσης και η διασύνδεση της έρευνας με το επιχειρείν, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η συνεργασία επισφραγίστηκε την Πέμπτη 5 Μαΐου, και επικεντρώνεται, ενδεικτικά, στην Αλληλεπίδραση και συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, στη Συνεργασία για τον εντοπισμό ευκαιριών και προγραμμάτων χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στις Δοκιμές καινοτόμων συστημάτων/ τεχνολογιών, μέσω των μοντέλων προσομοίωσης του ΕΚΕΤΑ κ.ά.