Η μελέτη παρουσιάστηκε με τίτλο «Πού θα επενδύσω: Η Κυκλική Οικονομία ευκαιρία για Βιώσιμη Ανάπτυξη». Τα βασικά συμπεράσματά της ως προς την υφιστάμενη κατάσταση της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, είναι, μεταξύ άλλων, η ανάγκη νομοθετικής και κανονιστικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, η ελλιπής κατανόηση και εφαρμογή κυκλικών μοντέλων, με έμφαση στη φάση του τέλους ζωής των προϊόντων και όχι στη φάση του σχεδιασμού, και η ανάγκη βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων τροφίμων.