Προϋπολογισμού 488.600 ευρώ

Βασικός στόχος του έργου είναι η ηλεκτρονική καταχώριση και η πολυκαναλική διάθεση πολυμεσικού περιεχομένου και προηγμένων υπηρεσιών, που αφορούν στους τομείς ευθύνης και δραστηριότητας της ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της προκήρυξης, «μέσω της ανάπτυξης ενός κατάλληλα δομημένου και οργανωμένου ενιαίου διαδικτυακού τόπου για κάθε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής, επεξεργασίας και προβολής περιεχομένου, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και το πολυμεσικό περιεχόμενο θα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών». Το έργο διαιρείται σε 3 λειτουργικές ενότητες, με συνολικό προϋπολογισμό 488.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Ιανουαρίου 2013.