Στο Σχηματάρι, επένδυση ύψους 24 εκατ. ευρώ

Η επένδυση αφορά στην επέκταση και εδραίωση της μονάδας ως μιας σύγχρονης, μεγάλου μεγέθους παραγωγικής και διανεμητικής μονάδας, κατά το πρότυπο των mega plants του εξωτερικού. Το Σχηματάρι θα παράγει το σύνολο του όγκου χυμών και το 96% του όγκου αναψυκτικών, ενώ θα διακινεί το 67% των πωλήσεων της εταιρείας. Από τη μονάδα αυτή θα πραγματοποιείται επίσης το σύνολο της εξαγωγικής δραστηριότητας σε αναψυκτικά και χυμούς, με κύρια αγορά τη Βουλγαρία.
Το επενδυτικό πρόγραμμα τίθεται άμεσα σε εφαρμογή με την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της μονάδας του Βόλου, ενώ η ενσωμάτωση της αποθηκευτικής μονάδας Κάτω Κηφισιάς θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως τον Σεπτέμβριο του 2016. Το δίκτυο πωλήσεων και οι υποστηρικτικές λειτουργίες στις παραπάνω περιοχές συνεχίζουν τη σημερινή τους δραστηριότητα. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η Ελλάδα θα διαθέτει την 7η μεγαλύτερη μονάδα εντός των 28 χωρών του Ομίλου Coca-Cola Hellenic. Η εταιρεία έχει επίσης δημιουργήσει πρόγραμμα υποστήριξης για τη μετεγκατάσταση εργαζομένων της στο Σχηματάρι.