Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΙΒΗS, ο συνολικός κύκλος εργασιών του δείγματος 17 media agencies το 2014 εμφάνισε άνοδο 13% για πρώτη φορά μετά από μια πενταετία διαρκούς υποχώρησης, φτάνοντας στα 246,11 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος ευνοήθηκε από την αυξημένη ζήτηση για τηλεοπτικό χρόνο, καθώς το τελευταίο έτος η διαφημιστική δαπάνη που κατευθύνθηκε στην τηλεόραση αυξήθηκε κατά 12,8%, αγγίζοντας τα 645 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, από τις 17 επιχειρήσεις που εξετάζονται στην παρούσα ενότητα, οι 13 αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους, ενώ μόνο 4 σημείωσαν κάμψη. Θετική ήταν και η εικόνα της κερδοφορίας, με τα συνολικά ΚΠΤΦΑ (Κέρδη Προ Τόκων, Φόρων, Αποσβέσεων) και ΚΠΦ (Κέρδη Προ Φόρων) να υπερδιπλασιάζονται, φτάνοντας τα 5,27 εκατ. ευρώ και 5,09 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται από τον σχετικό πίνακα, οι 15 από τις 17 εταιρείες ήταν κερδοφόρες, τόσο σε επίπεδο λειτουργικών, όσο και προ φόρων κερδών. Πιο αναλυτικά, 6 media agencies με λειτουργικά κέρδη αύξησαν τα αποτελέσματα του 2013, 5 υπέστησαν κάμψη και 4 προήλθαν από ζημιογόνο χρήση. Η κατανομή αυτή ήταν σαφώς πιο ευνοϊκή στον τομέα των ΚΠΦ, με 11 από τις 15 κερδοφόρες επιχειρήσεις να βελτιώνουν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με την ΙΒΗS, τα media shops εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερο περιθώριο μικτής κερδοφορίας σε σχέση με τις διαφημιστικές εταιρείες. Το 2014 το μέσο περιθώριο του δείγματος βελτιώθηκε μετά από μια χρονιά στασιμότητας, φτάνοντας στο 11,1%, με το σύνολο των μικτών κερδών να αυξάνεται κατά 14,4%, στα 30 εκατ. ευρώ περίπου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ MEDIA SPECIALIST AGENCIES 2014/2013
Κύκλος εργασιών Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Media Agency 2014 2013 Διαφορά 2014 2013 Διαφορά
Tempo OMD 49,88 44,37 12,4% 0,61 0,58 4,4%
Initiative Media 32,34 29,63 9,1% 1,03 0,13 674,2%
MEC Medianetwork 31,39 26,19 19,9% 0,34 0,46 -26,0%
Mindshare 25,69 24,42 5,2% 0,46 -0,5 1043,2%
Universal Media 25,08 16,11 55,7% 1,18 0,35 233,6%
Carat International 20,73 16,61 24,8% 0,86 0,35 144,2%
Mediatech 11,21 10,39 7,9% 0,03 0,06 -41,8%
MPG Hellas 10,63 7,08 50,2% 0,25 0,29 -11,1%
BGM-OMD/Media Direction 8,68 8,47 2,4% -0,03 -0,16 79,0%
BGM- OMD/The Mediacorp 8,38 9,33 -10,1% 0,13 -0,55 123,5%
MIG Media 7,08 5,45 29,8% 0,17 0,05 219,9%
Carat Communication Services 5,96 5,36 11,2% 0,13 0,02 487,4%
Dentsu Aegis Network Hellas 3,00 6,64 -54,9% 0,09 0,26 -67,5%
Media Insight 2,29 4,72 -51,5% -0,01 0,21 -106,6%
Maxus 1,93 2,10 -8,0% 0,01 0,06 -91,0%
Publicitats 1,31 0,60 119,1% 0,02 -0,01 331,8%
Tempo OMD Βορείου Ελλάδος 0,53 0,51 4,8% 0,02 -0,02 204,9%
Πηγή: Infobank Hellastat, ποσά σε εκατ. ευρώ.