Το Investors in People βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού τους. Πρόκειται για ένα ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς που μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και να υιοθετηθεί, ενώ προσφέρει την ευελιξία στην επιχείρηση που το εφαρμόζει να καλύψει τις ανάγκες της σύμφωνα με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας.