Με την ολοκληρωμένη υποστήριξη της Choose Strategic Communications Partner, τα ΕΛΤΑ προχώρησαν στην έκδοση του Απολογισμού Βιωσιμότητας 2021, ακολουθώντας τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα GRI, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Πρόκειται για τον πρώτο Απολογισμό Βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ, ο οποίος αποτυπώνει την πρόοδο της εταιρείας στα θέματα αειφορίας, αλλά και τις δεσμεύσεις της για ένα βιώσιμο μέλλον.

Συγκεκριμένα, η Choose υποστήριξε τα ΕΛΤΑ σε όλη τη διαδρομή αναφορικά με τα θέματα βιωσιμότητας, όπως αποτυπώνονται στο τρίπτυχο ESG (Environmental, Social, Governance): από τη συλλογή και την επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων, μέχρι την ορθή αποτύπωση και δημοσιοποίησή τους, σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ. Επιπλέον, συνέβαλε στην καταγραφή και την ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων για την εταιρεία από τη σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης, οργανώνοντας και υλοποιώντας τη Μελέτη Ουσιαστικότητας (Materiality Assessment) σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, υποστηρίζει τα ΕΛΤΑ στη δημιουργία των κατάλληλων δομών και διαδικασιών για τη συστηματική παρακολούθηση, αλλά και τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων τους στα θέματα βιωσιμότητας.

Η δημοσίευση του πρώτου Απολογισμού Βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ, με την υποστήριξη της Choose, αποτελεί, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, «έμπρακτη απόδειξη ότι έχουν ενσωματώσει οργανικά αυτές τις επιταγές στους στόχους και τη λειτουργία τους και αποτυπώνει την ισχυρή δέσμευσή τους να αναπτύσσονται με σεβασμό στο περιβάλλον, με κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα, αλλά και πλήρη διαφάνεια».