Ο συνολικός προϋπολογισμός του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης Αμπελοοινικού Τομέα ανέρχεται σε 119,5 εκατ. ευρώ

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού κρασιού στις σημαντικότερες αγορές τρίτων χωρών, όπως Η.Π.Α., Καναδάς, Ρωσία, Κίνα, Ελβετία, κ.α. και κατά συνέπεια στην αύξηση εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης ενέκρινε 52 προγράμματα προώθησης, ετήσιας ή τριετούς διάρκειας, που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων του μέτρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην «οριζόντια» προβολή του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές, η οποία πραγματοποιείται μέσω των προγραμμάτων που υλοποιούν η ΕΔΟΑΟ και ο ΟΠΕ, οι οποίοι λαμβάνουν για το σκοπό αυτό το 25% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, το μέτρο διανύει το 5ο έτος εφαρμογής του και έχει ήδη παρουσιάσει πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι συνολικοί πόροι του εθνικού προγράμματος στήριξης κατανέμονται κατ’ έτος ως εξής: προβολή και προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες 8 εκατ. ευρώ, αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων 10 εκατ. ευρώ, επενδύσεις σε επιχειρήσεις 5,9 εκατ. ευρώ.