Σχετικό διαγωνισμό προκήρυξε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 18.414.619 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 6η Οκτωβρίου 2014.